Back To School – Soutěž o Včelka trička na Facebooku

Na přivítaní nového školního roku jsme pro vás připravili soutěž o naše trička, které můžete získat následujícím způsobem. Stačí nám zaslat krátké video do zprávy, vložit do komentářů pod příspěvek nebo nás označit ve videu na Facebooku (20-30s, točeno klidně na telefon), na kterém nám vaše dítě nebo vy povíte, jak vám Včelka pomáhá a jaké cvičení procvičujete nejraději. Můžete soutěžit o 1x dětské a 1x dospělé tričko, abyste byli do páru a dne 20.9.2018 vyhlásíme 3 výherce na Facebooku.

Pravidla soutěže naleznete níže.

SOUTEŽ O TRIČKA

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Facebook soutěž o Včelka trička“, dále jen „Pravidla“

I. Obecná ustanovení
1. Organizátorem soutěže je společnost Levebee s.r.o.,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 230690, se sídlem Táborská 940/31, Praha, PSČ 14000, IČ: 03362078, dále jen „Organizátor soutěže”.

2. Soutěží se rozumí  soutěž založená na principu zaslání soutěžního příspěvku v podobě krátkého videa na sociální síť Facebooku (dále jen „soutěž“).

3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

4. Soutěž probíhá na území České republiky v době od 4.9. do 30. 9. 2018 včetně.

II. Jak soutěžit
1. Soutěž je určena uživatelům sociální sítě Facebook starším 15 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky, dále jen „účastník soutěže“. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce a který splní všechny podmínky uvedené v pravidlech soutěže.

2. Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jednou.

3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu k organizátorovi soutěže, osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu ke zprostředkovateli soutěže a osoby výše uvedeným osobám blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

III. Pravidla hry

1. Úkolem soutěžícího je natočit krátké video, kde odpovídá na 2 otázky: „Jak vám Včelka pomáhá?“ a „Jaké cvičení procvičujete nejraději?“ Soutěžící může svou odpověď:

a) zaslat na do zpráv na www.facebook.com/vcelkacz

b) vložit do komentářů pod příspěvek oznamující soutěž na  www.facebook.com/vcelkacz,

c) nahrát na svůj profil na Facebooku a označit nás pod jménem @Včelka.

2. Vyhrávají 3 soutěžící, kteří splnili podmínky soutěže a mají nejoriginálnějších odpovědi.

3. Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže. 

IV. Výhra

1. V rámci soutěže je možné získat 1x dětské a 1x dospělé Včelka tričko. Výherci soutěže budou informováni o výhře pod soutěžním příspěvkem na profilu www.facebook.com/vcelkacz, a to nejpozději následující pracovní den po skončení soutěže, načež budou vyzváni ke kontaktu prostřednictvím privátní zprávy.

2. Výhra bude vítězům doručena do 2týdnů od vyhodnocení soutěže.

V. Práva a povinnosti Organizátora

1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu a s účinností k okamžiku zveřejnění na profilu organizátora www.facebook.com/vcelkacz.

2. Organizátor soutěže neodpovídá za doručení výher, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou) či za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.

3. Organizátor soutěže neodpovídá za to, že si výherce nepřečte výzvu k zaslání zprávy pod soutěžním příspěvkem. Organizátor soutěže neodpovídá za jiné důvody, kvůli kterým si výherce nepřečetl výzvu od Organizátora soutěže nebo ho nekontaktoval pomocí privátní zprávy. V případě, že se výherce neozve pomocí privátní zprávy do 24 hodin od konce soutěže, propadá výhra Organizátorovi soutěže a nebude výherci udělena.

4. Organizátor soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit odpovědi, které:

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže,

b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými
mravy či platnými právními předpisy,

c) by mohly poškodit dobré jména Organizátora, jeho ochranné známky, obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví Organizátora nebo třetí osoby,

d) u které byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže,

e) nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou.

5. O tom, zda přihlášená odpověď vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje
Organizátor soutěže.

6. Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

VI. Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

1. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící pořadateli jakožto správci souhlas se zařazením osobních údajů nacházejících se na jeho facebookové stránce, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky a e-mailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.

2. Osobní údaje pořadatel zpracovává v elektronické podobě. Osobní údaje mohou být zpracovávány prostřednictvím třetích stran, zejména pak subjektů podílejících se na průběhu promo akce. Pořadatel je zodpovědný za ochranu osobních údajů v rozsahu podle zákona č.101/2000 Sb.

3. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook, společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

VII. Závěrečná ustanovení

1. V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel.

2.  Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky soutěže.

V Praze, dne 4.9.2018