Konsonanty: Jak na jejich výslovnost? 👄

Výslovnost je při výuce jazyka velmi důležitá, na nejnižších úrovních dokonce mnohdy důležitější než gramatika. Proto je potřeba na ní pracovat od počátků a systematicky. Prvním krokem  při práci na výslovnosti hlásky je schopnost žáka hlásku odlišit od ostatních nebo podobných hlásek sluchem, percepčně. Když žák není schopen sluchově odlišit například krátké a dlouhé a/á, není schopen tento rozdíl realizovat ani v produkci, tedy ve vlastní výslovnosti.

Nácvik výslovnosti českých vokálů se musí zaměřovat jak na jejich kvalitu (a-e-i-o-u) tak na kvantitu (a-á), jejich správné výslovnosti v obou těchto aspektech je potřeba věnovat velkou pozornost. Doporučujeme začínat krátkými vokály, aby se žáci nejprve soustředili právě na kvalitu, tedy na to, jak daný vokál vytvořit. Po zvládnutí kvality krátkých vokálů můžeme přejít k dlouhým a následně ke kontrastu mezi krátkými a dlouhými. Pro pořadí výuky výslovnosti vokálů máme v zásadě dvě hlavní možnosti, buď postupovat od zavřených, předních vokálů k otevřeným a zpět k zavřeným, zadním, zaokrouhleným (ieaou), nebo vycházet z toho, jak si jazyk osvojují děti, a začít artikulačně nejméně náročným vokálem a a vokály postupně uzavírat a nakonec zaokrouhlovat rty (a → e → i → ou).

Pro nácvik výslovnosti konsonantů nelze stanovit nějaké ideální pořadí. Různí mluvčí různých jazyků mají problémy s výslovností různých konsonantů, proto je potřeba vycházet z aktuálních potřeb žáka. V rámci skupin výslovnostně blízkých konsonantů ale určitý postup doporučit lze a tato metodika práce s výslovností ho popisuje.

 1. Skupina ď, ť, ň, bě, pě, vě…

     Jednou z problematických skupin jsou měkké konsonanty ď, ť, ň. Vzhledem k tomu, v jakých kombinacích se vyskytují a s jakými dalšími hláskami bývají procvičovány, je však vhodné začít nejprve upevněním konsonantů, které obvykle žákům nečiní potíže, tj. be, pe, ve, me, de, te, ne a dy, ty, ny.

 1. Be, pe, ve, me, de, te, ne
  • Cv. 223 → Percepční (poslechové) rozlišení hlásek t a d.
 • Cv. 101 → Jednoduché slabiky, pouze slova s be, pe, ve, me, de, te, ne. V tomto nastavení budeme procvičovat pouze dané slabiky s krátkými a dlouhými vokály. Žáci se mohou nejprve věnovat pouze náslechu, tzn. bez zapnutého mikrofonu, a posléze už aktivně produkovat slabiky se zapnutým mikrofonem a zpětnou vazbou od Včelky.
 • Cv. 101 → Nejjednodušší slova ze 2 otevřených slabik (na uzavřených slabikách doporučujeme neprocvičovat, protože v rámci cvičení na konci slabiky často dochází ke ztrátě znělosti), pouze slova s be, pe, ve, me, de, te, ne. V tomto případě již nácvik rozšíříme o běžná slova. Doporučujeme odkliknout „náročnější“ písmena nebo málo frekventovaná písmena, tzn. ť, ď, ň; č, ž, š a ě, f, g, ch, i, í (kvůli kombinaci s t, d, n), q, ř, w, x. Zaklikneme položku zapnout mikrofon, protože vzhledem k velkému počtu možných kombinací by percepční nácvik nebyl nijak cílený.
 • Pro další procvičování můžeme vybrat jinou lexikální kategorii, např. dovolená. Budou se zde ale již objevovat delší a složitější slova, která mohou obsahovat i jiné jevy, jako například asimilace nebo ztrátu znělosti (k tomuto jevu více viz níže). V některých případech cvičení nemusí obsahovat dostatečný počet lexikálních jednotek k procvičování.
 1. Dy, ty, ny
  • Cv. 101 → Jednoduché slabiky, pouze slova s dy, ty, ny. V tomto nastavení budeme procvičovat pouze dané slabiky s krátkými a dlouhými vokály. Žáci se mohou nejprve věnovat pouze náslechu, tzn. bez zapnutého mikrofonu, a posléze už aktivně produkovat slabiky se zapnutým mikrofonem a zpětnou vazbou od Včelky.
 • Cv. 101 → Nejjednodušší slova ze 2 otevřených slabik (na uzavřených slabikách doporučujeme neprocvičovat, protože v rámci cvičení na konci slabiky často dochází ke ztrátě znělosti), pouze slova s dy, ty, ny. V tomto případě již nácvik rozšíříme o běžná slova. Doporučujeme odkliknout „náročnější“ písmena nebo málo frekventovaná písmena, tzn. ť, ď, ň; č, ž, š a ě, f, g, ch, i, í (kvůli kombinaci s t, d, n), q, ř, w, x. Zaklikneme položku zapnout mikrofon, protože vzhledem k velkému počtu možných kombinací by percepční nácvik nebyl nijak cílený.
 • Pro další procvičování můžeme vybrat jinou lexikální kategorii, např. dovolená. Budou se zde ale již objevovat delší a složitější slova, která mohou obsahovat i jiné jevy, jako například asimilace nebo ztrátu znělosti (k tomuto jevu více viz níže). V některých případech cvičení nemusí obsahovat dostatečný počet lexikálních jednotek k procvičování.
 1. Di, ti, ni
  • Cv. 223 → Percepční rozlišení hlásek d/ď, t/ť, n/ň.Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky
 • Cv. 101 → Jednoduché slabiky, pouze slova s di, ti, ni. V tomto nastavení budeme procvičovat pouze dané slabiky s krátkými a dlouhými vokály. Žáci se mohou nejprve věnovat pouze náslechu, tzn. bez zapnutého mikrofonu, a posléze už aktivně produkovat slabiky se zapnutým mikrofonem a zpětnou vazbou od Včelky.
 • Cv. 101 → Nejjednodušší slova ze 2 otevřených slabik (na uzavřených slabikách doporučujeme neprocvičovat, protože v rámci cvičení na konci slabiky často dochází ke ztrátě znělosti), pouze slova s di, ti, ni. V tomto případě již nácvik rozšíříme o běžná slova. Doporučujeme odkliknout „náročnější“ písmena nebo málo frekventovaná písmena, tzn. ť, ď, ň; č, ž, š a ě, f, g, ch, q, ř, w, x, (pokud se chceme zaměřit pouze na di, ti, ni a ještě do nácviku nezahrnovat konfrontaci s dy, ty, ny, odškrtneme také y a ý). Zaklikneme položku zapnout mikrofon, protože vzhledem k velkému počtu možných kombinací by percepční nácvik nebyl nijak cílený.
 • Pro další procvičování můžeme vybrat jinou lexikální kategorii, např. dovolená. Budou se zde ale již objevovat delší a složitější slova, která mohou obsahovat i jiné jevy, jako například asimilace nebo ztrátu znělosti (k tomuto jevu více viz níže). V některých případech cvičení nemusí obsahovat dostatečný počet lexikálních jednotek k procvičování.
Obsah obrázku stůl

Popis byl vytvořen automaticky
 1. Dy, ty, ny X di, ti, ni

Kombinaci obou jevů mohlo obsahovalo již předchozí cvičení, nicméně zde se na tento rozdíl speciálně zaměříme. 

 • Cv. 101 → Jednoduché slabiky, pouze slova s dy, ty, ny a di, ti, ni. V tomto nastavení budeme procvičovat pouze dané slabiky s krátkými a dlouhými vokály. Žáci se mohou nejprve věnovat pouze náslechu, tzn. bez zapnutého mikrofonu, a posléze už aktivně produkovat slabiky se zapnutým mikrofonem a zpětnou vazbou od Včelky.
 • Cv. 101 → Nejjednodušší slova ze 2 otevřených slabik (na uzavřených slabikách doporučujeme neprocvičovat, protože v rámci cvičení na konci slabiky často dochází ke ztrátě znělosti), pouze slova s dy, ty, ny a di, ti, ni. V tomto případě již nácvik rozšíříme o běžná slova. Doporučujeme odkliknout „náročnější“ písmena nebo málo frekventovaná písmena, tzn. č, ž, š a ě, f, g, ch, q, ř, w a x. Zaklikneme položku zapnout mikrofon, protože vzhledem k velkému počtu možných kombinací by percepční nácvik nebyl nijak cílený.
 • Pro další procvičování můžeme vybrat jinou lexikální kategorii, např. dovolená. Budou se zde ale již objevovat delší a složitější slova, která mohou obsahovat i jiné jevy, jako například asimilace nebo ztrátu znělosti (k tomuto jevu více viz níže). V některých případech cvičení nemusí obsahovat dostatečný počet lexikálních jednotek k procvičování.
Obsah obrázku stůl

Popis byl vytvořen automaticky
 • Cv. 404 Další cvičení vhodné pro procvičování.
 1. Dě, tě, ně, mě/mně
  • Cv. 101 → Otevřené slabiky, vybrané hlásky d, t, m, n v kombinaci s ě. Žáci se mohou nejprve věnovat pouze náslechu, tzn. bez zapnutého mikrofonu, a posléze už aktivně produkovat slabiky se zapnutým mikrofonem a zpětnou vazbou od Včelky.
 1. Bě, pě, vě
  • Cv. 101 → Otevřené slabiky, vybrané hlásky b, p, v v kombinaci s ě. Žáci se mohou nejprve věnovat pouze náslechu, tzn. bez zapnutého mikrofonu a posléze už aktivně produkovat slabiky se zapnutým mikrofonem a zpětnou vazbou od Včelky.
 1. Bě, pě, vě, mě/mně, dě, tě, ně…
  • Cv. 101 → Otevřené slabiky, slova pouze s bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně. Žáci se mohou nejprve věnovat pouze náslechu, tzn. bez zapnutého mikrofonu, a posléze už aktivně produkovat slabiky se zapnutým mikrofonem a zpětnou vazbou od Včelky. Vzhledem k tomu, že jde o poměrně rozsáhlou skupinu slabik, je vhodné je nejprve zopakovat izolovaně a až následně je začít kombinovat s dalšími slabikami a písmeny.
 • Cv. 101 → Otevřené slabiky, slova pouze s bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně a be, pe, ve, me, de, te, ne.
 • Cv. 101 → Nejjednodušší slova ze 2 otevřených slabik (na uzavřených slabikách doporučujeme neprocvičovat, protože v rámci cvičení na konci slabiky často dochází ke ztrátě znělosti), slova pouze s bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně a be, pe, ve, me, de, te, ne. Doporučujeme odkliknout „náročnější“ písmena nebo málo frekventovaná písmena, tzn. č, ž, š a f, g, ch, i, í (kvůli kombinaci s d, t, n, kterou zahrneme až následně), q, ř, w a x. Zaklikneme položku zapnout mikrofon, protože vzhledem k velkému počtu možných kombinací by percepční nácvik nebyl nijak cílený.
 • Pro další procvičování můžeme vybrat jinou lexikální kategorii, např. dovolená. Budou se zde ale již objevovat delší a složitější slova, která mohou obsahovat i jiné jevy, jako například asimilace nebo ztrátu znělosti (k tomuto jevu více viz níže). V některých případech cvičení nemusí obsahovat dostatečný počet lexikálních jednotek k procvičování.
Obsah obrázku stůl

Popis byl vytvořen automaticky
 • Cv. 101 → Otevřené slabiky, slova pouze s bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně; be, pe, ve, me, de, te, ne; dy, ty, ny a di, ti, ni.
 • Cv. 101 → Nejjednodušší slova ze 2 otevřených slabik (na uzavřených slabikách doporučujeme neprocvičovat, protože v rámci cvičení na konci slabiky často dochází ke ztrátě znělosti), slova pouze s bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně; be, pe, ve, me, de, te, ne; dy, ty, ny a di, ti, ni. Doporučujeme odkliknout „náročnější“ písmena nebo málo frekventovaná písmena, tzn. č, ž, š a f, g, ch, q, ř, w a x. Zaklikneme položku zapnout mikrofon, protože vzhledem k velkému počtu možných kombinací by percepční nácvik nebyl nijak cílený.
 • Pro další procvičování můžeme vybrat jinou lexikální kategorii, např. dovolená. Budou se zde ale již objevovat delší a složitější slova, která mohou obsahovat i jiné jevy, jako například asimilace nebo ztrátu znělosti (k tomuto jevu více viz níže). V některých případech cvičení nemusí obsahovat dostatečný počet lexikálních jednotek k procvičování.
 1. Skupiny c, s, z, č, š, ž
 2. S, z, š, ž

Než přistoupíme k nácviku c a č, je třeba upevnit správnou výslovnost hlásek s, z, š, a ž, protože c a č (případně jejich znělé varianty „dz“ a „dž“) tvoříme vlastně jejich kombinací s t a d. 

 • Cv. 101 → Jednoduché slabiky, zaškrtneme s, z, š a ž a krátké a dlouhé vokály. Žáci se mohou nejprve věnovat pouze náslechu, tzn. bez zapnutého mikrofonu, a posléze už aktivně produkovat slabiky se zapnutým mikrofonem a zpětnou vazbou od Včelky.
 1. C, s, z, č, š, ž
  • Cv. 101 → Otevřené slabiky, slova pouze s c, z, s a č, ž, š. Zaklikneme položku zapnout mikrofon, protože vzhledem k velkému počtu možných kombinací by percepční nácvik nebyl nijak cílený.
 • Cv. 101 → Nejjednodušší slova ze 2 otevřených slabik (na uzavřených slabikách doporučujeme neprocvičovat, protože v rámci cvičení na konci slabiky často dochází ke ztrátě znělosti), slova pouze s c, s, z a č, š, ž. Doporučujeme odkliknout „náročnější“ písmena nebo málo frekventovaná písmena, tzn. f, g, ch, q, ř, w a x (a pokud jsme dosud neprobrali ď, ť, ň a kombinace s ě, odškrtneme i tato písmena a i a í kvůli kombinaci s d, t, n). Zaklikneme položku zapnout mikrofon, protože vzhledem k velkému počtu možných kombinací by percepční nácvik nebyl nijak cílený.
 • Pro další procvičování můžeme vybrat jinou lexikální kategorii, např. dovolená. Budou se zde ale již objevovat delší a složitější slova, která mohou obsahovat i jiné jevy, jako například asimilace nebo ztrátu znělosti (k tomuto jevu více viz níže). V některých případech cvičení nemusí obsahovat dostatečný počet lexikálních jednotek k procvičování.
 1. L, r
 • Cv. 101 → Otevřené slabiky, odškrtneme vše a poté zaškrtneme samohlásky, l a r. Žáci se mohou nejprve věnovat pouze náslechu, tzn. bez zapnutého mikrofonu, a posléze už aktivně produkovat slabiky se zapnutým mikrofonem a zpětnou vazbou od Včelky.Obsah obrázku stůl

Popis byl vytvořen automaticky
 1. R, ř
 • Cv. 101 → Otevřené slabiky, odškrtneme vše a poté zaškrtneme samohlásky, r a ř. Žáci se mohou nejprve věnovat pouze náslechu, tzn. bez zapnutého mikrofonu, a posléze už aktivně produkovat slabiky se zapnutým mikrofonem a zpětnou vazbou od Včelky.
 1. H, ch
 • Cv. 101 → Otevřené slabiky, odškrtneme vše a poté zaškrtneme samohlásky, h a ch. Žáci se mohou nejprve věnovat pouze náslechu, tzn. bez zapnutého mikrofonu, a posléze už aktivně produkovat slabiky se zapnutým mikrofonem a zpětnou vazbou od Včelky.
 1. Asimilace a ztráta znělosti

Žáci cizinci mají často tendenci striktně se držet písemné formy a je proto nezbytné s nimi nacvičit správnou výslovnost slov se spodobou znělosti, ke které dochází uprostřed slov nebo na jejich hranici (například polévka [poléfka], k doktorovi [gdoktorovi]), a se ztrátou znělosti, ke které dochází před pauzou (například hrad [hrat]). Klademe důraz na to, aby do konsonantických shluků nebylo vkládáno šva [ə], které „umožňuje“ chybnou výslovnost. Na rozdíl od rodilých mluvčích se cizinci potřebují učit asimilace především správně číst – obvykle se učí slovo od začátku včetně psané formy, zatímco rodilý mluvčí slovo zná a musí se ho naučit správně napsat.

 • Cv. 407 je vhodné k procvičení tohoto jevu.
 1. Slovní přízvuk

Slovní přízvuk je v češtině velmi komplikovaný jev, nicméně pro potřeby výuky se řídíme zjednodušenými pravidly.

 1. Přízvuk je na první slabice.
 2. Přízvuk je na předložce.
 3. Předklonky a příklonky jsou nepřízvučné a váží se s přízvučným slovem. 

Slovní přízvuk můžeme trénovat u kterékoli varianty cvičení 101 zahrnující slova. Můžeme také zvolit variantu pro nácvik přízvuku na předložce.

 • Cv. 101 → Nejjednodušší slova s předložkami, zapnout mikrofon.
 • Cv. 406 Další vhodné cvičení k procvičování.

Vyzkoušejte si procvičování souhlásek v aplikaci Včelka ZDARMA!