Cizojazyčné dítě v české škole: Jak mu pomoci s adaptací a učením? 🧑‍🏫

V dnešní době se asi již každá česká škola setkala s žákem jiné národnosti či etnika nebo s odlišným mateřským jazykem. Školský systém tak musel postupně přizpůsobit svůj vzdělávací program úrovni komunikačních dovedností a znalostí studentů cizinců v českém jazyce tak, aby jim bylo poskytnuto vzdělání v souladu s právem na vzdělávání všech občanů žijících v České republice. Ač existují metodiky a postupy, každá škola je unikátní ve smyslu reálných zkušeností v oblasti integrace. Rádi bychom nastínili konkrétní rady pro pedagogy a vedení škol, jak cizojazyčným dětem pomoci s učením.

Učitelé a rodina = základ úspěchu a spokojenosti dětí 🧒

Učitelé jsou si dobře vědomi toho, že všechny děti jsou svou mentalitou v podstatě stejné, ať mluví jakýmkoli jazykem. Každé dítě si chce hrát, objevovat, najít si kamarády a dobře rozumět a komunikovat tak, aby se cítili součástí kolektivu a mohli s radostí poznávat svět. Není tomu jinak ani u dětí, které vyrůstají v jazykově cizím prostředí. Jejich situace je ale přesto odlišná a mnohdy významně těžší. Z pohledu porozumění, prostředí i kulturních zvyklostí, které pro ně mohou být těžko uchopitelné. Vstup do školy je jedním z přelomových momentů, který je zásadní pro budoucí zdravý emocionální vývoj dětí. Učitelé ve spolupráci s rodinou jsou tedy ti nejdůležitější průvodci pro vzdělávání cizojazyčných dětí. Mohou společně vytvořit vhodné podmínky, aby se děti cizinců cítily bezpečně a byly bez výjimek přijímání okolím.

Je škola připravena na úspěšnou integraci cizinců?

Příchod dítěte, které nezná dobře český jazyk, může být zátěží pro dítě i pro pedagoga, který má ve třídě dalších 25 dětí, kterým se musí věnovat. Ředitelé škol již v mnoha případech mají zkušenosti s integrací cizojazyčných dětí a postupují tak, aby se děti dostaly do třídy zkušených pedagogů. Někdy ale zkušenost nebo vůle chybí. Ať je situace jakákoliv, je vhodné podniknout několik vstřícnost kroků, které mohou celý proces začlenění cizojazyčných dětí do třídy zjednodušit.

1. Naplánujte systém komunikace s rodiči dítěte

Pro úspěšnou integraci je klíčové být v kontaktu s rodiči dítěte. Pokud na osobní setkání mezi pedagogem a rodiči nedošlo a dítě má ve škole potíže, je vhodné takové setkání a pravidelnou komunikaci nastavit a probrat možnosti, jak dítěti pomoci.

2. Připravte pomůcky pro usnadnění výuky žáka

Mnoho škol má již konkrétní nástroje, jak pomoci cizojazyčným dětem v české škole. Vždy záleží na individuálních potřebách žáka a ty pedagog mnohdy není schopen zjistit v začátcích, kdy se dítě zpravidla málo projevuje. Nebo naopak vybočuje v chování z důvodu nezačlenění do kolektivu či neporozumění. Mezi vhodné pomůcky pro pomoc dětem s učením patří například vzdělávací aplikace.

Mgr. Lucie Černá, pedagog ze ZŠ Hostýnská v Praze, má s učením cizojazyčných dětí mnohé zkušenosti. Na škole používají vzdělávací aplikaci s názvem Včelka, která byla vytvořena týmem profesionálů, kteří rozumí dětským potřebám. K aplikaci řekla: „Aplikaci Včelka využívám se žáky s odlišným mateřským jazykem, převážně na 1.stupni. Děti práce ve Včelce baví, protože cvičení jsou pro ně srozumitelná a zábavná. Momentálně se např. ve 4. třídě věnujeme pádům a využíváme k procvičování právě cvičení ve Včelce, kde si děti mohou vybrat z nabízených tvarů téhož slova, které mají doplnit do věty. Tímto způsobem se zvyšuje šance, že použijí správný tvar slova, než kdyby jej samy vymýšlely. Šance na úspěch v řešení úlohy se tedy zvyšuje a každý malý úspěch děti skvěle motivuje k další práci.“ Včelka připravila i kompletně ukrajinskou verzi pod názvem Bdzholka

3. Připravte dětský kolektiv na multikulturní prostředí

Mluvte s dětmi o odlišnosti kultur laskavým a respektujícím tónem. Zdůrazněte, co můžeme jeden od druhého získat a jak se můžeme vzájemně obohatit. Vymyslete kreativní začlenění odlišné kultury dítěte do předmětu, který jako pedagog vyučujete. Popovídejte si o ukrajinských tradicích nebo polských národních jidlech. Ukažte si země na mapě světa. Smyslem je, aby se cizojazyčné dítě necítilo odlišně nebo vyčleněno.

4. Zrevidujte školní vzdělávací program

Pokud máte ve třídě prvního cizojazyčného žáka a škola jinou kulturu nijak nereflektuje, buďte proaktivní a iniciujte začlenění další kultury do školského vzdělávacího programu. Navrhněte poznávání kultury cizích dětí do programu školy. Pedagog je průvodcem dětí na celoživotní cestě vzděláváním. Jeho přístup k integraci cizinců je tedy zásadní a hlavně inspirativní pro všechny děti ve třídě.  

5. Informujte rodiče ostatních dětí, že do školy dochází děti cizinců a iniciujte propojování rodičů na půdě školy i mimo ni

Buďte otevření v tom, že vaši školu/třídu navštěvují cizinci a buďte na to jako pedagog či vedení školy náležitě hrdí. Integrace v sobě nese jednoznačné výzvy, ale je důkazem toho, že škola i učitelé takové výzvy berou jako obohacení a svou profesi jako poslání.

Podporujte laskavost v multikulturním prostředí 🤝

Česká republika je společností několika kultur a menšin. Do naší země přichází děti rodičů žádajících o azyl, děti rodičů přicházející za prací z důvodu nedostatku pracovních příležitostí v jejich rodné zemi, ale i děti rodičů, kteří byli vysláni na dlouhodobý pracovní pobyt. Všichni rodiče si pro své děti přejí vzdělání v nejvyšší možné kvalitě. Využívají k tomu hlavně státní školy, kterých je na našem území naprostá většina, ale i školy mezinárodní, které u nás najdeme ve větších městech. Úspěšná integrace a reálná pomoc cizojazyčným dětem s potížemi v učení je základem nejen pro dobrou reputaci školy, ale i celkovým obrazem atmosféry, tolerance a respektu ve škole jako takové.


ČEŠTINA PRO CIZINCE: Ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK) jsme na začátku školního roku 2021/2022 v aplikaci Včelka výrazně rozšířili sekci určenou pro žáky s odlišným mateřským jazykem (s OMJ).

👉 Zmiňovanou sekci PRO CIZINCE objevíte v aplikaci Včelka pod předmětem ČEŠTINA A ČTENÍ.