Čeština pro cizince: Jak na výuku vokálů? 👄🔊

Vokály mají dva základní rysy – kvalitu, tj. způsob tvoření, a kvantitu, tj. délku.     

Při výuce vokálů doporučujeme začínat krátkými vokály, aby se žáci nejprve soustředili na to, jak daný vokál vytvořit. Žákům často činí problémy udržet kvalitu daného vokálu delší dobu, protože ze svého mateřského jazyka tento jev obvykle neznají. Po zvládnutí kvality krátkých vokálů můžeme přejít k dlouhým a následně ke kontrastu mezi krátkými a dlouhými vokály. (Upozorňujeme také na rozdíl v kvalitě mezi krátkým a dlouhým i. Dlouhé i je ještě zavřenější než krátké.) Na rozdíl v kvantitě je třeba klást velký důraz, protože kvantita vokálů má v češtině distinktivní platnost (rozlišuje význam slov, např. byt – být, peče – péče) a také se výrazně promítá do určitého rytmu jazyka, který má vliv na vnímání míry cizineckého přízvuku.

Pro pořadí, v jakém vokály vyučujeme, neexistuje jednoznačné pravidlo nebo doporučení. V češtině se obvykle zjednodušeně mluví o uspořádání vokálů do vokalického trojúhelníku. Můžeme tedy vyjít z něj a postupovat od zavřených, předních vokálů k otevřeným a zpět k zavřeným, zadním, zaokrouhleným, tzn. ieaou. Anebo můžeme vyjít z toho, jak si jazyk osvojují děti, a začít artikulačně nejméně náročným vokálem a. Od a můžeme vokály postupně uzavírat a učit žáky e a i a poté přidat ještě zaokrouhlení rtů u o a u. Z diftongů je pro nácvik nejjednodušší začít od ou, protože oba vokály jsou zaokrouhlené a artikulačně blízko u sebe. Navíc se jedná o jediný původně český diftong.

Při nácviku výslovnosti začínáme percepcí (zde využijeme cv. 214). Žák musí být schopen vokály nejprve sluchově rozlišit. Teprve potom můžeme přejít k nácviku produkce, ale i tak, pokud je to možné, žákovi nejprve umožníme opřít se o sluchový vjem, který potom opakuje. K tomu slouží cvičení 101, kde může žák nejprve jen poslouchat, jak hlásky nebo slabiky správně čteme, a poté můžeme zakliknout položku zapnout mikrofon a žák již sám aktivně produkuje hlásky a nahrává se u toho. Včelka mu poskytuje zpětnou vazbu formou nahrávky rodilého mluvčího.

Výuku začínáme izolovanými vokály, které jsou nejjednodušší, protože nepodléhají koartikulačním jevům, tj. nejsou ovlivněny artikulací okolních hlásek. Pokračujeme otevřenými slabikami, kde již kombinujeme vokály s konsonanty. Na uzavřených slabikách vokály doporučujeme neprocvičovat, protože v rámci cvičení na konci slabiky často dochází ke ztrátě znělosti. Totéž platí pro následující krok, nácvik nejjednodušších slov ze dvou otevřených slabik.

U rozsáhlejších cvičení doporučujeme pro procvičování zvolit počet úkolů 10, aby žák neztrácel pozornost a nebylo to pro něj příliš zdlouhavé.

Pro všechna následující cvičení platí, že pokud žákovi činí problémy výslovnost některého konsonantu, nezařazujeme ho do výběru, abychom neodváděli žákovu pozornost od probíraného jevu.

KRÁTKÉ VOKÁLY

 1. Krátké vokály nejprve procvičujeme izolovaně v následujících cvičeních:
  • Cv. 214
  • Cv. 101 → Vybereme variantu písmena, odklikneme položku vše, zaklikneme položku samohlásky a vybereme jenom krátké samohlásky. Zaklikneme položku zapnout mikrofon
 1. Následně procvičujeme krátké vokály v otevřených slabikách.

Cv. 101 → Vybereme otevřené slabiky a odklikneme dlouhé vokály. Dále doporučujeme odkliknout „náročnější“ písmena nebo málo frekventovaná písmena, tzn. ť, ď, ň; t, d, n (kvůli kombinaci s „i“); č, ž, š a ě, f, g, ch, q, ř, w, x. Zaklikneme položku zapnout mikrofon.

Obsah obrázku stůl

Popis byl vytvořen automaticky

 1. Třetím krokem je nácvik vokálů v jednoduchých slovech.

Cv. 101 → Vybereme nejjednodušší slova ze 2 otevřených slabik a odklikneme dlouhé vokály. Dále doporučujeme odkliknout „náročnější“ písmena nebo málo frekventovaná písmena, tzn. ť, ď, ň; t, d, n (kvůli kombinaci s „i“); č, ž, š a ě, f, g, ch, q, ř, w, x. Zaklikneme položku zapnout mikrofon.

DLOUHÉ VOKÁLY

 1. Poté přejdeme ke dlouhým vokálům, které nejprve procvičíme izolovaně.
 2. Cv. 214
  Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky
 1. Cv. 101 → Vybereme variantu písmena, odklikneme položku vše, zaklikneme položku samohlásky a vybereme jenom dlouhé samohlásky. Zaklikneme položku zapnout mikrofon.

 1. Následně procvičujeme dlouhé vokály v otevřených slabikách.

Cv. 101 → Vybereme otevřené slabiky a odklikneme krátké vokály. Dále doporučujeme odkliknout „náročnější“ písmena nebo málo frekventovaná písmena, tzn. ť, ď, ň; t, d, n (kvůli kombinaci s „i“); č, ž, š a ě, f, g, ch, q, ř, w, x. Zaklikneme položku zapnout mikrofon.

 1. Třetím krokem je nácvik dlouhých vokálů v jednoduchých slovech.

Cv. 101 → Vybereme nejjednodušší slova ze 2 otevřených slabik a odklikneme krátké vokály. Dále doporučujeme odkliknout „náročnější“ písmena nebo málo frekventovaná písmena, tzn. ť, ď, ň; t, d, n (kvůli kombinaci s „í“); č, ž, š a ě, f, g, ch, q, ř, w, x. Zaklikneme položku zapnout mikrofon.

KOMBINACE

 • V následujících cvičeních můžeme dobře trénovat kontrast mezi jednotlivými vokály:
 1. Cv. 204
 2. Cv. 206
 3. Cv. 207
 4. Cv. 209
 5. Cv. 220
 6. Cv. 223
 7. Cv. 403
 • Dalším jevem využitelným pro výuku výslovnosti vokálů jsou diftongy, které si také můžeme ve Včelce snadno vyfiltrovat a pro nácvik použít.

Cv. 101 → Zvolíme pouze slova s au, ou, eu a otevřené slabiky nebo nejjednodušší slova ze 2 otevřených. Izolované diftongy v tomto případě procvičovat nemůžeme, protože Včelka má jako nejmenší jednotku k procvičování písmeno a potom už slabiku. Dále doporučujeme odkliknout „náročnější“ písmena nebo málo frekventovaná písmena, tzn. ť, ď, ň; t, d, n (kvůli kombinaci s „i“); č, ž, š a ě, f, g, ch, q, ř, w, x. Zaklikneme položku zapnout mikrofon a žák již sám aktivně produkuje hlásky a nahrává se u toho. 


ČEŠTINA PRO CIZINCE: Ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK) jsme na začátku školního roku 2021/2022 v aplikaci Včelka výrazně rozšířili sekci určenou pro žáky s odlišným mateřským jazykem (s OMJ).

👉 Zmiňovanou sekci PRO CIZINCE objevíte v aplikaci Včelka pod předmětem ČEŠTINA A ČTENÍ.