Čeština pro cizince v zahraničí

Jak aplikace Včelka pomáhá s výukou češtiny v zahraničí? 💁

Autorka článku Petra Jirásková vystudovala obor Český jazyk a literatura na FF UK v Praze. Již během studií začala učit češtinu pro cizince soukromě, v jazykových školách i v kurzech pod záštitou Univerzity Karlovy. Kromě toho působila několik let na ČVUT, a to jednak jako lektorka češtiny pro cizince, jednak jako vyučující předmětu Akademické psaní, který sama metodicky a obsahově připravila. Na počátku roku 2017 se stala koordinátorkou a lektorkou metodických kurzů v Metodickém a odborném centru Ústavu jazykové a odborné přípravy UK. Od roku 2020 zastává pozici vedoucí tohoto centra.


Jak aplikace Včelka funguje při výuce češtiny pro cizince v zahraničí? Je tato aplikace pro děti, teenagery, a dokonce i dospělé studenty češtiny mimo Českou republiku dobrým pomocníkem? A v čem se liší potřeby a možnosti zahraničních uživatelů Včelky od potřeb českých dětí v Česku? 

Aplikace byla od počátku (rok 2014/2015) určená především pro české děti s diagnostikovanými problémy se čtením a vzhledem ke svému zaměření oslovovala především děti na prvním stupni. 

Jak spolupráce člověka a technologie probíhá? 🤝 

Po úvodní diagnostice navrhne Včelka sadu cvičení na míru danému dítěti, sleduje a průběžně vyhodnocuje jeho pokrok, přičemž obtížnost i typy cvičení změnám přizpůsobuje. Každé dítě totiž postupuje při práci  vlastním tempem. Využívání této výukové aplikace napomáhá k pravidelné spolupráci rodiny a školy dítěte.

Jaké konkrétní kroky vedly k úspěšnému vytvoření předmětu Čeština pro cizince? 👣

Autoři aplikace navázali spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK) jakožto předním univerzitním pracovištěm zaměřeným na výuku a metodiku výuky češtiny pro cizince. Byla vytipována cvičení vhodná i nevhodná pro tuto cílovou skupinu a slovník Včelky byl rozšířen o slovní zásobu (slova, slovní spojení, fráze) potřebnou pro cizince učící se česky.

Výslednou pilotní verzi testovali a připomínkovali lektoři-fonetici ÚJOP UK během výuky v letních školách v červenci a srpnu 2021 (Letní škola slovanských studií, Kurz češtiny pro krajany on-line). Jejich poznámky z praxe byly následně zpracovány buď formou okamžitých úprav, nebo se staly impulzem pro další možné směřování aplikace.

České školy v zahraničí 🏫

Během prvního pololetí školního roku 2021/2022 se zkoumalo, jak by mohla Včelka fungovat při výuce češtiny mimo Českou republiku. ÚJOP UK poskytuje dlouholetou metodickou podporu českým školám a spolkům působícím v zahraničí, a proto Metodické a odborné centrum ÚJOP UK oslovilo pracoviště v Kanadě (Česká škola Ottawa), Německu (Česká škola bez hranic Rhein-Main) a Polsku (Česká škola ve Varšavě) ke spolupráci na zapojování Včelky do výuky češtiny. 

Lektorům těchto škol byla nabídnuta metodická podpora při využívání aplikace a její autoři uvolnili licence pro lektory a žáky/studenty. Na pravidelných on-line schůzkách od nich vedoucí centra Petra Jirásková získávala zpětnou vazbu a diskutovala s nimi o překážkách, na které narážejí, i o dalších možnostech práce s aplikací.

Na konci pololetí shrnuli několik zajímavých výstupů, které ukazují, že se způsob používání Včelky v zahraničí liší od toho, na který jsme zvyklí od českých dětí. 

Pojďme si přiblížit, jaké jsou obvyklé okolnosti výuky češtiny v zahraničí. Nejen, že se účastníci kurzů češtiny jazyk teprve učí, ale i jejich rodiče či ostatní příbuzní někdy česky umí jen velmi omezeně nebo vůbec. Proto pro ně už první setkání s aplikací, která měla donedávna (z pedagogických důvodů) všechny pokyny pouze v češtině, bylo tvrdým oříškem a byla zde téměř vždy potřeba individuální pomoc učitele Čecha se vstupem do aplikace a prvním „zaškolením“ v práci s ní. 

Skvělou zprávou je, že dnes už je Včelka k dispozici také v anglické verzi, a to na stránce www.levebee.com

Další významnou okolností je možnost načasování výuky češtiny, respektive jejího zařazení do běžného programu žáků a studentů. Účastníci kurzů češtiny v zahraničí totiž většinou chodí během týdne do školy či práce a kurzy probíhají o víkendech nebo v odpoledních hodinách všedního dne. Zatímco české děti si v Česku využíváním Včelky pomáhají ke zlepšení svých školních výsledků, děti a dospělí v zahraničí se učí česky nad rámec svých školních nebo pracovních povinností. 

Předškolní děti a první stupeň 👶

Vzhledem k tomu, že testování probíhalo před spuštěním anglického rozhraní, využívali učitelé aplikaci především přímo v hodinách, a to jak ve třídě na interaktivní tabuli nebo tabletech (jsou-li k dispozici), tak on-line přes sdílenou obrazovku. Hlavním cílem byla práce s výslovností a rozšiřování slovní zásoby díky spojování zvuků (nečtenáři a začínající čtenáři), nebo psaných slov a obrázků.

Druhý stupeň a střední škola 🧒

Při práci se Včelkou u této věkové skupiny nás čekalo velké překvapení. Předpokládali jsme spíše odtažitý přístup, protože grafická stránka aplikace je zaměřená na mladší uživatele, a mohla by tak na teenagery působit dětinsky a směšně. Z ohlasů od lektorů však vyplynulo, že tito žáci a studenti přijali Včelku s nadšením a díky tomu, že ji už sami dokážou ovládat, jim slouží jako nástroj k práci ve třídě i doma. S nečekaným elánem plní své domácí úkoly, soutěží ve sbírání zvířátek do animované ZOO a snaží se mít více zpracovaných cvičení než spolužáci. 

Díky vlastním mobilním telefonům je pro ně Včelka snadno dostupným nástrojem, který lektorům pomáhá při tvorbě zadání z několika různých oblastí: výslovnost, slovní zásoba, motivace k mluvení (spojování a následné vysvětlování přísloví), reálie (práce s mapou ČR apod.). 

Ukázalo se tedy, že právě pro tuto věkovou skupinu je Včelka jako nástroj k podpoře výuky češtiny v zahraničí nejpřístupnější. Žáci a studenti v tomto věku už mají své telefony, umí samostatně pracovat s technologiemi, nepotřebují na ovládání Včelky pomoc rodičů a jsou velmi soutěživí.

Starší dospělí 🤵👩‍💼

Pro kategorii starších dospělých, zahrnující studenty v produktivním věku i důchodce, jsou kurzy češtiny často především příležitostí k sociálnímu kontaktu s ostatními Čechy nebo potomky Čechů v daném regionu. Výuka češtiny bývá až druhotným cílem nebo zpestřením těchto „kroužků“. Větší důraz je kladen na složku sociokulturní, jako je společné vaření českých jídel, česká hudba a tanec, historie apod. 

Obzvlášť po období nutné izolace a závislosti na technologiích si starší dospělí drží odtažitý přístup k zapojování aplikací do výuky ve třídě a nemají do jejich objevování chuť. Samozřejmě se i zde najdou výjimky a nadšenci, kteří se práce se Včelkou chopili. Po počátečním „zasvěcení“ ji ale využívají spíše k samostatnému procvičování jazyka dle vlastního uvážení.

Můžeme předpokládat, že děti-cizinci žijící v Česku budou čelit obdobným výzvám. Uvolnění licencí Včelky zdarma pro přijíždějící ukrajinské děti bude velkou pomocí nejen po výukové stránce, ale také k rozptýlení dětí a odpoutání jejich pozornosti od situace, ve které se ocitly. Doufáme, že i pro ně bude včelkování skvělou a užitečnou zábavou.


ČEŠTINA PRO CIZINCE: Ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK) jsme na začátku školního roku 2021/2022 v aplikaci Včelka výrazně rozšířili sekci určenou pro žáky s odlišným mateřským jazykem (s OMJ).

👉 Zmiňovanou sekci PRO CIZINCE objevíte v aplikaci Včelka pod předmětem ČEŠTINA A ČTENÍ.